บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
HRB04 ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง สกี เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U 1-5 สายการบินแอร์ใชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
 
  วันที่สอง กรุงเทพฯ -ปักกิ่ง-จตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังกู้กง- ตลาดรัสเซีย - กายกรรม
01.30น.

06.55น.


12.00ค่ำ   

ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดย เที่ยวบินที่ CA 980

ถึงท่าอากาศยาน กรุงปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเช้า
แล้ว นำชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถจุคนได้ประมาณ 1 ล้านคน ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน ชมภาพเหมือนที่เป็นทางการล่าสุดของท่านประธานเหมาเจ๋อตงพร้อม คำขวัญที่ว่า "สาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ " และ "เอกภาพของประชาคมโลกจงเจริญ" ชมสิ่งก่อสร้างบริเวณรอบๆ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ไม่ว่าจะเป็นมหาศาลาประชาชน ซึ่งใช้เป็นที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ ภายในมีที่นั่งถึง 9,700 ที่นั่ง อนุสาวรีย์วีรชนที่มีความสูงกว่า 40 เมตร และคำจารึกว่า"วีระบุรุษของประชาชนเป็นอมตะ" หอรำลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตงก่อสร้างด้วยหินอัคนีสีแดงที่นำมาจากมณฑลเสฉวน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีน ซึ่งเป็นอาคารสูง 4 ชั้น สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในการครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนำชม พระราชวังโบราณ หรือ นครต้องห้าม ซึ่งเป็นพระราชวัง ในสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงค์หมิงและราชวงค์ชิงใช้เป็นที่ประทับ 24 พระองค์ มีพระตำหนักใหญ่น้อยต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร ชมพระที่นั่งใหญ่ทั้งสามที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่บนระเบียงที่ยกพื้นสูงทำด้วยหินอ่อนสีขาว และ ชมพระราชอุทยานที่มีสถาปัตยกรรมตามแบบราชวงค์หมิงอย่างแท้จริง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ตลาดรัสเซีย (มาบุญครองของจีน) ช้อปปิ้งสินค้าเลียนแบบมากมายหลายชนิด อาทิเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชม การแสดงกายกรรมปักกิ่ง อันลือชื่อ

พัก HA DE MEN HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สาม ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-ไท่หยางเต่า-แม่น้ำซวงฮัว-สวนเสือไซบีเรีย-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งปิงเติงเจี๋ย
เช้า

07.35

09.15
เที่ยง

บ่าย


ค่ำ    

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน

ออกเดินทางสู่ "ฮาร์บิ้น" โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA1603

ถึงสนามบิน เมืองฮาร์บิ้น
เป็นเมืองหลวงของมณฑล เฮย์หลงเจียง (Hei LongJiang) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจีน มีชายแดนติดกับรัสเซีย ตั้งอยู่บน แม่น้ำซงฮัว จึงเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญและวุ่นวายจากเรือต่างๆ ถนนหนทางและเส้นทางรถไฟต่างมาบรรจบกันที่ฮาร์บิน จึงเป็นศูนย์กลางทางคมนาคม, วัฒนธรรม, การศึกษา, อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องบิน, รถยนต์, เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบาอื่นๆ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางต่อสู่ "เกาะพระอาทิตย์หรือไท่หยางเต่า" ที่กลายเป็นน้ำแข็งกลางแม่น้ำ ในฤดูหนาว ท่านสามารถเดินข้ามไปเที่ยว ชมความงามน้ำแข็ง (ซ่งฮั้ว) เกาะบนกิ่งไม้ตลอดจนรูปปั้นต่างๆ ที่ประดิษฐ์ ขึ้นจากหิมะ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม สวนเสือไซบีเรียน ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว ชมสัตว์อนุรักษ์ที่มีความน่ารักและเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายอาศัย ณ ที่แห่งนี้กว่า 100 ตัว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านชมความงามของ โคมไฟน้ำแข็ง ในงานเทศกาล "ปิงเติงเจี๋ยะ" หรือ เทศกาลโคมน้ำแข็ง ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ภายในงานท่านจะได้ชม โคมไฟน้ำแข็ง สลักหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การแกะสลักน้ำแข็งจากทั่วโลก ตลอดจนเมืองน้ำแข็งที่สร้างขึ้นจากก้อนน้ำแข็งที่ตัดมาจากแม่น้ำซงฮัว เช่น หอคอย ปราสาท และสถานที่มีชื่อเสียงต่างๆที่ถูกประดับประดาด้วยแสงสีอย่างงดงามตระการตา

พัก POST HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สี่ ฮาร์บิ้น- เอ้อหลงซาน
เช้า
เที่ยง

ค่ำ  
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
แล้วนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หลงจู เอ้อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ อยู่ห่างจากเมืองฮาร์บิ้นประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือกเขาเอ้อหลงซาน ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 266 เมตร โดยมีช่วงเวลาที่มีหิมะปกคลุม ซึ่งเหมาะแก่การเล่นสกีเฉลี่ยประมาณ 140 วัน ใน 1 รอบปี ซึ่งประกอบไปด้วยสกีเซ็นเตอร์ และรีสอร์ท บนเนื้อที่กว่า 78,000 ตารางเมตร โดยจัดแบ่งเป็นลานสกีสำหรับผู้หัดเล่นโดยเฉพาะกว่า12,000 ตารางเมตร นอกจากนั้นมีอุปกรณ์ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกสนุก

(ราคานี้ ไม่รวมค่าเครื่องเล่น และค่าเล่นสกี )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก POST HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่ห้า ฮาร์บิ้น- สวนสตาลิน - อนุสาวรีย์เหล็กกล้า - โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ปักกิ่ง
เช้า

เที่ยง


17.40

19.15

ค่ำ    
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน ชม "ซื่อต้าหลินกงหยวน" หรือ สวนสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษาชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วยต้นไม้ , แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัวซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย จากนั้นนำท่านชม"ฝั่งหง จี้เนี่ยนถ่า" หรือ อนุสาวรีย์เหล็กกล้า ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิ้น ที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1957 ตัวอนุสาวรีย์สูง 13 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1958 และต่อมาในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ.1998 ก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่กว่าขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการต่อเติมอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อระลึกถึงหายนะครั้งนี้ด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม รัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น ซึ่งโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น ปี ค.ศ.1904-1905 โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งพิงทางใจ และสร้างกำลังขวัญแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้ ได้ จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน

ออกเดินทางกลับสู่ "ปักกิ่ง" โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA1612

ถึงท่าอากาศยาน กรุงปักกิ่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก HA DE MEN HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันสุดท้าย ปักกิ่ง - วัดลามะ - หอฟ้าเทียนถาน - ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง – กรุงเทพ
เช้า
เที่ยง
ค่ำ

20.35น.

00.30น.    

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำชม วัดลามะ หย่งเหอกง ศาสนสถานที่มีความวิจิตร และได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 1 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบต นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงาม และสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียวซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ

จากนั้นนำท่านชม หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้ง ที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่าง ๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครปักกิ่ง

บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 979

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. ในกรณีที่ท่านส่งเล่มหนังสือเดินทางล่าช่า ถ้าต้องมีการยื่นด่วน 1 วันเกิดขึ้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์เพิ่มอีกท่านละ 1,200 บาท หรือถ้าในกรณียื่นด่วน 2 - 3 วัน ต้องเสียเพิ่มอีกท่านละ 800 บาท
5. สำหรับหนังสือเดินทางเล่มเหลือง ( เล่มต่างด้าว ) ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และใช้รูปถ่ายสีขาวขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ
6. ส่วนหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.