บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
NRT04 TAKAYAMA JAPAN ALPS 6 วัน 4 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก     กรุงเทพฯ

21.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง ผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย

บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 2  เคาน์เตอร์  D
 

 

วันที่สอง   นาโงย่า - ทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคายาม่า - ย่านเก่าซันมาชิชูจิ (ลิตเติ้ลเกียวโต)                หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า

00.05 น.
0
7.30 น.
 

 

 

 

 

 

กลางวัน
 

 

 

ค่ำ 

เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG  644

เดินทางถึงเมืองนาโงย่า หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่

เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กในหุบเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่

ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนกับในสมัยอดีตไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้า หรือว่าจะเป็นบ้าน

เรือนที่จัดตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น แบบเมืองเกียวโตในอดีต จนได้ชื่อว่า

เป็น ลิตเติ้ลเกียวโต นอกจากนี้ในสมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือ

ดีมีชื่อเสียงที่สุด ...พาท่านชม จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้ง

สถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี จวนผู้ว่าแห่งนี้เป็นสิ่งปลูก

สร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อมรอบ

ด้วยกำแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้อง บัญชาการ ห้อง

รับรอง ห้องเครื่อง ห้องเตรียมอาหาร และห้องโถงอเนกประสงค์จากนั้น นำท่านสู่  ย่านเมืองเก่าซันมาชิ

ชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้ง

เดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่ แสนคลาสสิค ตามอัธยาศัย..

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 ท่านจะได้

พบกับหมู่บ้านสไตล์กัสโซ -สึคุริ ซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม รูปร่างของหลังคาจะเหมือนกับ สองมือ

พนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า  ดังนั้นจึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ  ซึ่งแปลว่า พนมมือ  * ตาม

รูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาว

ประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคง

ความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี * ให้ท่านได้

สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ อย่างใกล้ชิดถึงภายในบ้าน ได้เวลาอันสมควร

เดินทางสู่ เมืองโตยาม่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                  

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โตยาม่า เอ็กเซล หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม     โตยาม่า – หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่น ยอดเขาทาเทะยาม่า และเขื่อนคุโรเบะ – ทะเลสาบ

                  ยามานาคะโกะ

เช้า

 

 

กลางวัน
ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางไปยัง หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่น .. นำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ จากสถานีทาเทยามะ  สู่สถานีบิโจดัยระที่ความสูง 977 จากระดับน้ำทะเล มีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสต่อสู่สถานีมูโรโด มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ณ สถานีนี้ท่านจะได้พบกับกำแพงหิมะขนาดมหึมา ที่มีความสูงถึง 16 เมตร ให้เวลาท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพประสบการณ์ไว้เป็นที่ระลึก *จากจุดนี้จะนำท่านนั่งรถบัสของทางหุบเขาวิ่งลอดผ่านอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่ สถานีไดคันโบ มุ่งหน้าสู่ ยอดเขาทาเทะยาม่า ยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดาทิวเขาแอลป์ญี่ปุ่น ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของภูเขา เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้วให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามตามฤดูกาลของ ALPS PINE 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสถานี
นำท่านนั่งรถไฟฟ้าลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ ซึ่งเป็นกระเช้าที่ไม่มีเสากลางจะเน้นมุมมองกว้างไกลไม่มีอะไรมาบังสายตาได้เลย ณ จุดนี้ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามสมควร แล้วต่อด้วยเคเบิ้ลคาร์ ลอดอุโมงค์ลงสู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และจะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี เขื่อนแห่งมีความสูงถึง 168 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มีมลพิษสู่สถานีโอกิซาว่า ตลอดทางก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  .... ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานาคะโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทุกท่านแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น ที่มีทั้งบรรยากาศแบบในร่มและกลางแจ้ง ... ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าการแช่น้ำแร่ จะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี


ด้านบน

 

วันที่สี่         ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮัคไค – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – โตเกียว –

                 ช้อปปิ้งชินจูกุ        

เช้า

 

 

 

กลางวัน

 


ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางต่อไปยัง โอชิโนะ ฮัคไค  บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก  ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย .. นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น  อีกทั้งศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเคโคะ ในปี 110 ... ในส่วนของประตูทางเข้าศาลเจ้า ยังเป็นประตูไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย และมีความสูงกว่า 18 เมตร  บริเวณด้านบนของประตู ยังมีคำจารึกว่า “ซันโกะโคะ ไดอิจิซัน” ซึ่งมีความหมายว่า ภูเขาที่สูงที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศทั้งสาม ได้แก่ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น... นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็น 1 ใน 3 ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ “โกะชินโบะคุ” ที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปีมาแล้ว สามารถวัดเส้นรอบวงได้ถึง 24 เมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า  นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  เกมส์ต่าง ๆ  หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย   กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม  เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย  และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน  ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชินากาว่า พริ้น หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่ห้า       โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง ตลอด 1 วันเต็มในโตเกียว ** หรือจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่มไป

                 โตเกียวดิสนีย์แลนด์ **

เช้า

 

 

 

 

กลางวัน

ค่ำ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวตลอด 1 วันเต็ม ..  แจกฟรี !! HAND BOOK SHOPPING

GUIDE  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว พร้อมแผนที่ประกอบคำ

อธิบายที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว ให้ท่านได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองโตเกียวอย่าง

สบายใจ  ท่านใดสนใจที่จะซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ เชิญได้ที่ ย่านอาคิฮาบาร่า

ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเลคทริคทาวน์ แต่ถ้าท่านใด

สนใจที่จะหาซื้อเครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว และของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากร้าน 100 เยน ต้องช้อปปิ้งที่

ย่านชินจูกุ นอกจากนี้ยังมี ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งของคนวัยทำงาน , ย่านฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง

ของวัยรุ่นญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีแนวทางการแต่งตัวในสไตล์แบบแปลก ๆ  หรือแต่ง

ตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนชื่อดัง  ****สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวสวนสนุกอันเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่น

ก็สามารถ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่ไม่มีกำแพงแห่งอายุ  เพียงท่านละ 

2,600.- บาท  (ราคานี้รวมค่ารถในการเดินทาง)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งตามใจท่านต่อ ตลอดทั้งช่วงบ่าย

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชินากาว่า พริ้น หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันสุดท้าย     โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งห้างอิออน - กรุงเทพฯ

เช้า
 

 

 

 

 

 

กลางวัน
 

17.15 น.
22.15
น.

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง นาริตะ … พาท่านสู่

แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน  ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งต่อ ...

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 677  

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.
ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น            

3. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

4. ค่าอาหารตามรายการ                           

5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง                  

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

7. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง          

8. ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต    

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการ

    ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น                      

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าผกผันของน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกระทันหัน

หมายเหตุ
1.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับหากมีความจำเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร หากมีความเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

3.  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการห้ามเข้า – ออกนอกเมือง ของกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานทุก

     ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติ

     ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ รวมถึงเหตุอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 

เอกสารในการขอวีซ่า                                                       

1. เล่มพาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน                 

2. รูปถ่าย  2” จำนวน 2 รูป   ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

4. สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)                        

5. ใบรับรองการทำงานตัวจริงจากบริษัท(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ,         

6. กรณีที่เป็นเจ้าของบริษัท (ให้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีตราครุฑ  คัดลอกไม่เกิน  3   เดือน)

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำ ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน

 

วีซ่า นักเรียน และนักศึกษาที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง  : 

1. ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. รูปถ่าย  2” จำนวน 2 รูป   ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

 

ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้าน (บิดา และมารดา)

2. ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา

3. การเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา

 

กรณีเป็นข้าราชการ   จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

 

*** สำหรับท่านที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเองแต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป ***

*** การยื่นวีซ่ากรุ๊ปจำเป็นต้องเก็บเอกสารให้ได้ครบถ้วนทั้งกรุ๊ปก่อน  ถึงจะทำการยื่นวีซ่าได้ ดังนั้นสำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องใช้เล่ม Passport เดินทางไปต่างประเทศ ก่อนการเดินทางกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ ***


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.