บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

 

SEL04 HI SEOUL 5 วัน 3 คืน KE
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก    กรุงเทพมหานคร ( ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ )

20.30 น.

 

22.45 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาเตอร์ M  สายการบิน

โคเรียน แอร์ (KE)   พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

ออกเดินทางสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่  KE 652    
 

 

วันที่สอง   โซล - เกาะนามิ - ภูเขาสี่ฤดู โซรัคซาน - นั่ง Cable Car ชมวิวทิวทัศน์ - วัดชินอึงซา - พักและอาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี                        

06.00 น. 

เที่ยง

ค่ำ

ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งคือ สนามบินสีเขียว ตั้งอยู่บนเกาะยองจอง  โดยใช้

พื้นที่ของเกาะยองจองและเกาะยองยู และมีสะพานยองจอง ซึ่งมีความยาวกว่า 4.42 กม. และมียอดโดม

สูง 107 เมตร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกไปยัง

ท่าเรือเฟอรรี่แล้วข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว

เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิ

มีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบ

เกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อ

สุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้

มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง

รับประทานอาหารกลางวัน ลิ้มลองเมนูดังทัคคาลบี้หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) ชมความสวยงามของดอกไม้ที่

ผลิบานทั้งสองข้างทาง โดย Cable Car จากนั้นนำท่านเข้าสู่เขต วัดชินฮึงซา ที่อยู่ภายในอุทยาน ซึ่งเป็น

วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบ

เขา ก่อนจะเดินผ่านสะพานชำระล้างจิตใจ และเข้าสู่เขตวิหารเพื่อสักการะนมัสการขอพรแก่พระพุทธรูป

ด้านใน

รับประทานอาหารค่ำ  เมนูพิเศษ ชาบู ชาบู

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SORAK HANWA RESORT หรือเทียบเท่า     

จากนั้นอิสระให้ท่านสนุกกับสวนน้ำ Aqua World  เป็นการอาบน้ำแร่ แบบส่วนตัวหรือเป็นแบบ

สวนน้ำ ให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจ (  กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ   ไม่รวมค่าเข้าบริการ )


ด้านบน

 

วันที่สาม   สวนผลไม้ตามฤดูกาล - สถาบันสอนทำกิมจิ – ใส่ชุดฮันบกฟรี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เทศกาลดอกไม้ - กรุงโซล -  ช้อปปิ้งทงแดมุน

เช้า

 

 เที่ยง


 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม            

นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของไร่ผลไม้ตามฤดูกาล เพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลไม้ตามฤดูกาล

แบบสดๆ ผลใหญ่ รสชาดหวานกรอบตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ สถานบันสอนการทำกิมจิ

สำหรับชาวต่างประเทศ  เรียนรู้การทำกิมจิ  กิมจิ จัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะ สำหรับอาหารเกาหลีทุก

มื้อก็ว่าได้ คู่กับข้าวสวยร้อน ๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติ

ที่เป็นเอกลักษณ์ นำกิมจิที่ทำร่วมกันกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้ลิ้มลองและท่านจะได้ลองใส่ ชุด

ฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลีฟรีอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน BULGOGI พูโกกิ หมูย่างในกระทะมีน้ำขลุกขลิก ใส่หอมหัวใหญ่ พริก

หวานซึ่งจะทำให้น้ำซุป มีรสออกหวานนิดๆ ทานกับข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงหลากหลาย

จากนั้นเดินทางไปเที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ถูกขนานนามว่า “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดใน

หุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair,

American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยว

ภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่าควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของ

โลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่

สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย  จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่องเล่น

นานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป  โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ

เป็นต้น   (พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จำกัดรอบ)  ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

สนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนสเลดแบบไม่จำกัดรอบ  หรือท่านใดอยากประลองความท้าทาย

กับการนั่งสโนบัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน....

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน ตลาดที่เปิด 24 ชม.ตลาดสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย สินค้า

ขึ้นชื่อที่นี่ คือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งนำสมัยเปลี่ยนไปในแต่ละฤดู และเครื่องสำอาง เช่น Etude ,Skin

Food,Face Shop ซึ่งเป็นตลาดขายส่งที่โด่งดังมากในเกาหลี จะมีร้านค้าทีตั้งอยู่ในตึก เช่น ตึกดูต้า ตึกมิลิ

โอเล่ ตึกเฮลโลเอเอ็มพีเอ็ม 

รับประทานอาหารค่ำ         เมนูเด็ดคาลบี้ หรือหมูย่างเตาถ่าน อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ

และรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  CAPITAL  HOTEL   หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สี่       พระราชวังเคียงบก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - บลูเฮ้าส์ - อนุสาวรีย์นกฟีนิกส์ -

ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ร้านเครื่องสำอางค์ - ชมโชว์อันดับหนึ่งเกาหลี JUMP SHOW - บุฟเฟ่

ซีฟู้ดเลิฟเวอร์ + ขาปูยักษ์ SnowCrab

เช้าเที่ยง
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นพาชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน พระราชวังด๊อกสุ ตึกเคียวโบ-ขาย

หนังสือที่ใหญ่สุดในประเทศ สถานีรถไฟกรุงโซล  ศูนย์วัฒนธรรมเซจอง ย้อนละคร “ KOONG –

 Princess Hours “ พระราชวังเคียงบก สร้างขึ้นในปี ค..1394   สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์

บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์     เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ภาย

ในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ มากมาย เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และ

พระราชินี  ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น  ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พื้น

บ้าน จัดแสดงในห้องต่าง ๆ เช่น ห้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลี ห้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล

อาหารการกินห้องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของชาวเกาหลี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลี  นั่งรถผ่าน

ถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทำเนียบและบลูเฮ้าท์หรือบ้านประจำตำแหน่ง

ประธานาธิบดี

รับประทานอาหารกลางวัน  เมนูเปิปพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสมอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหาร

เลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน

แวะเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางเกาหลี Daejangguem, Rojukiss, Doctor,F, Laneign, Tonimoly

และอื่นๆ พาท่านไปโชว์รูมศูนย์โสมเกาหลีเพื่อให้ท่านได้รู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีอย่างลึกซึ้ง

ละแท้จริง โสมใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล โดยชาวจีนยอมรับว่าโสม

เกาหลีเป็นสุดยอดของโสม โสมเกาหลีได้รับการวิจัยอย่างทุ่มเทมากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้ง

ปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่าง ๆ เช่น รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล

หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับของขวัญของฝากสำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ ทุกท่านจะได้

ลิ้มลองและเลือกซื้อในราคาพิเศษ เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีใน Donghwa Duty Free ของบริษัท

ยักษ์ใหญ่ซัมซุง มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดย

เฉพาะเครื่องสำอางยี่ห้อพื้นเมืองเกรด A และ A+ ที่เป็นที่นิยมในสังคมผู้หญิงเกาหลีในราคาพิเศษ จากนั้น

นำท่านสู่ IBK Jump Theatre เพื่อชม Hi Jump Show (www.hijump.co.kr) เป็นโชว์การแสดง

อันดับหนึ่งของเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี เป็นการแสดงประยุคของชาว

เกาหลี มีทั้งการแสดงละครตลกร่วมสมัย ศิลปะการต่อสู้ เทควันโค คาราเต้ และยิมนาสติก เพื่อสร้างเสียง

หัวเราะ และความสนุกสนานแก่ทุกท่าน ( รับประกันความพึงพอใจ) ในกรณีที่ Jump Show เต็มจะ

เปลี่ยนไปชม Nanta Show หรือ Break Out ซึ่งถือเป็นโชว์เทียบเท่ากัน โรงละครเดียวกัน เพียง

แค่เปลี่ยนเรื่องราวการแสดงเท่านั้น

รับประทานอาหารค่ำ มื้อพิเศษพร้อมความอิ่มประทับใจ ซี้ฟู้ดเลิฟเวอร์ที่มีให้เลือกทั้งฝรั่ง ญี่ปุ่น

 เกาหลี จีน โดยเฉพาะปลาชนิดต่าง ๆ ที่มีมาให้ท่านชิมหลากรูปแบบเมนูอาหาร ทั้งสด ทั้งปิ้ง ทั้ง

ทอด ทั้งย่าง ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ พร้อมของหวาน ของอร่อยประจำวัน และเครื่องดื่มไม่มีแอล

ลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ก เป็นต้น พิเศษ ! บริการขาปูยักษ์ SnowCrab  แบบไม่อั้น   !!!!

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  CAPITAL HOTEL   หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันสุดท้าย ขึ้นลิฟท์สู่ข้างบนยอดหอคอย N’Seoul + พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ – พลอยสีม่วง - คลองชงเกชอน - ช้อปปิ้ง เมียงดง - ร้านละลายเงินวอน -  สนามบิน

เช้า 

 

เที่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 น.
23.
00
.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์สู่หอคอย N กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตร

เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ

360 องศา  พร้อมชมความน่ารักของ The Teddy Bear Museum ที่ผูกเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้ง

สำคัญ  สำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุดท้ายเกาหลี วัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเกาหลี รวมทั้งความ

ทรงจำของอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองหลวงกรุงโซลได้อย่างน่ารักและน่าชมยิ่งนักของเจ้าหมีเกาหลีตัว

น้อยน้อยทั้งหลาย และท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred ของละคร “ เจ้าหญิงวุ่นว่าย เจ้าชายเย็น

ชา “ หรือ แบบอื่นๆ เพื่อการสะสมได้อีกด้วย จากนั้นพาชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส  แดน

เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วง

อ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ  พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อย

ข้อมือ

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตคารอาหารจีน

พาท่านชม คลองชงเกชอน (Chongyecheon)  ชาวกรุงโซลให้ความสำคัญอย่างมากเพราะได้เปลี่ยน

ความเป็นเมืองหลวงของกรุงโซลในแนวโฉมใหม่โดยเนรมิตให้กลางเมืองเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ทันสมัย

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในช่วงยุคศตวรรษที่ 21 เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความโรแมนติคอย่างยิ่ง  

จากนั้น ชมย่านเมียงดอง เกาหลีที่มีเอกลักษณ์ บ่อยครั้งที่นี่คือสถานที่จัดงานทางวัฒนธรรม รวมถึงงาน

แต่งงาน การแสดง ระบำหน้ากาก วาดภาพ และการถูกขนานนามว่า "ถนนแฟชั่นของเกาหลี" มีห้างบูติก

ต่าง ๆ มากมาย และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็ก ๆ  ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ

โรงหนัง และร้านอาหารนานาชนิด  จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง

ร้านละลายเงินวอน สาหร่ายรสต่าง ๆ  ขนมยอดฮิตพื้นเมืองต่างๆ  ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก

การแปรรูปของใบและรากของโสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้าง

หน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  ยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่า

เกาหลี) ในราคา 5 แถม 1                               

(อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง)

จากนั้นได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 651

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

2.  ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

3.  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

5.  ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม

6.  ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี

7.    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง

-     2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)**

    **กรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด ทางสายการบินอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจ่ายผู้เดินทาง..

-     3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถนำเที่ยว (โดยเฉลี่ย 20,000  วอน หรือ 600 บาท ต่อลูกค้าหนึ่งท่านต่อทริป)

-     4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร  มินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ

-     5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

         จลาจลหรือการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี

-     6. ภาษีการบริการ 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบเสร็จในรูปแบบบริษัทฯ)

หมายเหตุ
1. PASSPORT ของท่านควรมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน

      2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง กรณีคณะเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน

      3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้

          ทราบล่วงหน้า

      4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะ

          หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้

      5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมดและไม่รับผิดชอบ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ ออกเมือง

         จากเจ้าหน้าที่ ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้  

      6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่

         สามารถนำตั๋วมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

      7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ กรณีที่ท่านแยกตัวออกจากคณะในช่วงใดช่วงหนึ่งไม่สามารถคืนเงินค่าบริการส่วนนั้นได้


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.