บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

SHA05 ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-ซูโจว 5 วัน 3 คืน MU
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก      กรุงเทพ

23.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U 15-21

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

เรื่องเอกสารและบัตรที่นั่ง

 

วันที่สอง    สุวรรณภูมิ–เซี่ยงไฮ้–หอจีน–อุโมงค์เลเซอร์–หาดไว่ทาน–ถนนนานกิง–ชาผู่เอ๋อ–                เฉินหวังเมี่ยว

01.55 น.
07.00 น.
เช้า


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

 

ค่ำ    

เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  MU548
ถึงท่าอากาศยานผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สวน EXPO สำหรับท่านที่พลาดโอกาสในการเข้าชมหอจีนช่วงการจัดงาน นำท่านชม หอจีน สิ่งปลูกสร้างซึ่งแสดงถึงความเป็นชาวจีน มีหลังคาที่โดดเด่น โครงสร้างเป็นเอกลักษณ์ของไม้ที่เชื่อมต่อกัน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในสถาปัตยกรรมแบบจีน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงก่อนคริสตศักราช 770 – 467 การออกแบบของศาลาจะขึ้นอยู่กับแนวคิดของ ความวิเศษและเจิดจรัสของชาวจีน ในการพัฒนาเมืองจากโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ภูมิปัญญาที่ชาวจีนโบราณใช้ในการพัฒนาเมืองจะได้รับการจัดแสดงร่วมกับโปรแกรมของรูปแบบที่แตกต่างกันในส่วนที่หนึ่ง วิดีโอเล่นในนิทรรศการมัลติมีเดียจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการโยกย้ายใหญ่ของจีนจากชนบทไปยังพื้นที่ในเมืองที่ผ่านมา 30 ปีของการปฏิรูป และการเปิดรับความกระตือรือร้นของผู้คนในการสร้างเมืองที่ดีขึ้นและความคาดหวังในอนาคต ภาพที่มีชื่อเสียงของ"ริเวอร์ไซด์ฉากที่ Qingming Festival" จะออกมาปรากฏในหอจีนเพื่อแสดงเสน่ห์ของเมืองจีนโบราณ จากนั้นนำท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปแบบต่าง ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจ นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวังผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ สำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น บริเวณหาดไว่ทานแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็น หอไข่มุก แล้วนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือน ย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ดของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ชิมชาผู๋เอ๋อ  ซึ่ง เป็นผลผลิตของมณฑลยูนนาน ชาผู่เอ๋อนี้เรียกได้ว่าเป็นประเภทชาดำ แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกเซินฉานี้จะมีกลิ่นที่หอมและสีของน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลชนิดที่สองคือซู่ฉา ชาชนิดนี้ไม่มีกลิ่นและสีของน้ำจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงเข้ม ชาผู่เอ๋อนี้สามารถเก็บได้เป็นนับสิบปี ยิ่งผู่เอ๋อที่มีการเก็บนานจะยิ่งมีราคาและมีค่า ในด้านรสชาตินั้นยิ่งเก็บไว้นาน ยิ่งมีรสดีและยิ่งมีกลิ่นที่หอมส่วนใหญ่จะมีลักษณะอัดมาเป็นก้อนกลมเล็ก หรือเป็นแผ่นกลมใหญ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งขายตามน้ำหนัก มีตั้งแต่ 1 กิโลกรัม 500 กรัม 250 กรัม 125 กรัม เป็นต้น จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่อ อีกย่านหนึ่งของ  นครเซี่ยงไฮ้

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พัก ã โรงแรม SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

                                                                                                     
                                                                                                                           ด้านบน

 

วันที่สาม     เซี่ยงไฮ้–นั่งเครื่องสู่โจวซาน–ท่าเรือจูเจียเจี่ยว–เกาะผู่ถอซาน–วัดหนานไห่กวนอิม–                 วัดฝ่าหยี่–วัดไผ่สีม่วง–วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป–วัดผู่จี้–ท่าเรือจูเจียเจียว–
                 โจวซาน
–นั่งเครื่องสู่เซี่ยงไฮ้

เช้า

07.25 น.
08.20 น.

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

 

 

 

 

 

ค่ำ
22.45 น.
23.55 น.

 
 

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่เมืองโจวซาน
ออกเดินทางสู่สนามบินจูเจียเจียน เมืองโจวซาน
โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (
MU)เที่ยวบินที่ MU5643 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
ถึงสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือจูเจียเจี่ยว เพื่อโดยสารเรือสู่เกาะผู่ถอซาน (ใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ 15 นาที) จากนั้นนำท่านชม เกาะผู่ถอซาน ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่เกาะโจวซานในทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งห่างจากอ่าวหังโจว มณฑลเจ๋อเจียง ประมาณ
100 ไมล์ทะเล เกาะผู่ถอซานนี้เป็นดินแดนพระพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน และเป็นสถานที่แสดงธรรมของพระโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) และได้ฉายานามว่า "เป็นที่อยู่ของเทพยดา"จากนั้นนำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนหันพระพักตร์ออกทะเล วัดหนานไห่กวนอิม จากนั้นนำท่านชมวัดฝ่าหยี่ เป็นวัดใหญ่อันดับ 2 ของผู่ถอซาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ปีค.ศ. 1580 วิหารเจ้าแม่กวนอิมตำหนักหยวนทงที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เป็นตำหนัก 9 มังกรซึ่งรื้อและย้ายมาจากพระราชวังหมิงในหนานจิง เอามาประกอบที่ผู่ถอซานให้เป็นวิหารเจ้าแม่กวนอิม จึงมีลักษณะต่างจากวัดอื่นๆ หน้าวิหารจะเป็นสวนต้นการะบูรโบราณอยู่รอบๆ   

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมวัดไผ่สีม่วง เดิมมีก้อนหินวางอยู่ข้าง “ถ้ำเฉาอิน” หินนั้นได้แตกออกเป็นสองซีก แล้วมี

ลายเป็นต้นไผ่สีม่วง ภายหลังผู้คนได้ปลูกต้นไผ่ที่บริเวณนี้เป็นอันมาก นำท่านไปนมัสการศาลเจ้าแม่กวน

อิมไม่ยอมไป ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของผู่ถอซาน สมัยราชวงศ์โห้วเหลียงในปี ค.. 916 พระ

ภิกษุจากประเทศญี่ปุ่น “ฮุ่นเอ๋อ” ที่เดินทางมาศึกษาธรรมในจีนเป็นครั้งที่สาม ท่านได้อัญเชิญองค์กวนอิม

แกะสลักจากวัดอู่ไถซานลงเรือจะกลับไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ผ่านเกาะผู่ถอซานได้เกิดพายุฝนใหญ่

หลายวัน จึงได้อัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมขึ้นบกที่เกาะเพื่อหลบฝนอยู่เป็นเวลานาน เมื่อพายุหยุดแล้วจึง

อัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมลงเรือและจะเดินทางต่อไป แต่แล้วก็เกิดพายุอีก เป็นเช่นนี้ติดต่อกันถึง 3 ครั้ง จึง

เข้าใจว่าองค์กวนอิมไม่รับอัญเชิญไปญี่ปุ่น ท่านและชาวบ้านจึงสร้างศาลเล็กๆไว้ และตั้งชื่อศาลแห่งนี้ว่า

“วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมจากไป” จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดผู่จี้ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดใน

ผู่ถอซาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เหลียว ปี ค.. 916 และมาขยายในสมัยราชวงศ์ซ่ง ค..1080 และได้

ตั้งชื่อครั้งสุดท้ายใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อสมัยราชวงศ์ชิง ค..1699 จักรพรรดิคังซี วัดนี้มีตำหนักน้อย

ใหญ่กว่า 30 หลังตั้งอยู่บนเส้นแกน แบ่งเป็น 6 ชั้น มีตำหนักจัตุโลกบาล วิหารใหญ่ชื่อวิหาร “หยวนทง”

เป็นชื่อของเจ้าแม่กวนอิมอีกชื่อหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อโดยสารเรือสู่โจวซาน

บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก

 ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)เที่ยวบินที่ MU5646

(ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)

ถึงสนามบิน นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

ที่พัก ã โรงแรม SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว


ด้านบน

 

วันที่สี่      เซี่ยงไฮ้–ถนนต้าหนิง–ร้านไข่มุก–ซูโจว–Harmony Time Square–สนามซูโจวรังนก-ชมโชว์

เช้า


เที่ยง

 

 

 

 

 

 

ค่ำ  

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนต้าหนิง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมมากมาย  แวะชม

ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อไข่มุกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกในราคาพิเศษ

บริการอาหารกลางวัน ณ ที่พัก แบบบุฟเฟ่ต์ ณ SHERATON HOTEL

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจวโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ซูโจวเป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงด

งามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า

“เมืองแห่งสาวงาม” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปัก

กิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจีย

หนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น จะมาจากแถบเจียงหนาน นำท่านสู่

SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG

DEPARTMEAT เป็นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์

บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม สนามรังนกของซูโจว หรือ ศูนย์เทคโนโล

ยีและศิลปวัฒนธรรมซูโจว สนามรังนกที่ปักกิ่งและ ซูโจวเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกัน เนื่องจากออกแบบจาก

มือนักออกแบบเดียวกัน นอกจากนี้การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสวนป่าซูโจว และหันหน้าเข้าหา

แม่น้ำ จากนั้นนำท่านชมโชว์กายกรรมและวัฒนธรรมของชาวซูโจว ท่านจะได้สนุกสนานตื่นตาตื่นใจ

กับการแสดงอันสวนงามน่าประทับใจจากเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีสาวงามที่สุดของจีน

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก ã โรงแรม YI JIA KAI YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว


ด้านบน

 

วันที่ห้า     ซูโจว–โรงงานผ้าไหม–วัดฉงหยวน–เซี่ยงไฮ้–ร้านหยก–กรุงเทพฯ

เช้า 

 

 

เที่ยง
 

 

 

 

 

ค่ำ
21.40 น.
00.55 น.

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตผ้าไหมจีน สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองซูโจว เป็นแหล่ง

ผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุดของเมืองจีน ชมความละเอียดอ่อนของผ้าไหม ชมการเย็บปักถักร้อยของเมืองซูโจว

เลือกซื้อผ้าห่มรังไหมคู่ที่ห่มเย็นในหน้าร้อน และห่มอุ่นในหน้าหนาวในราคาที่พิเศษ จากนั้นนำท่านชมวัด

ฉงหยวน (รวมรถราง) วัดสร้างใหม่ในเขตซูโจว พื้นที่กว้างใหญ่ เฉพาะตัวอุโบสถมีพื้นที่ 2,400 ตรม.

เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่สุดในจีนในปัจจุบัน นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมปิดทอง ที่มีความสูงถึง 33

เมตร เป็นองค์ยืนที่สูงสุดของจีนชมตำหนักและสิ่งก่อสร้างรอบ บริเวณวัด เช่นตำหนักจตุโลกบาล หอก

ลอง หอระฆัง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ที่ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานคร

เมืองนี้และมีความยาวถึง 80 เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็น

สัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย นำท่านชม อัญมณีล้ำค่า หยก เป็น

เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ

สินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน อาทิ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อ

เสียง

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MU547

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……

 


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

2. ค่าภาษีสนามบิน

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย 4 วันทำการ)

4. ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน

5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ

6. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ

7. ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่าน / 1 ห้อง

8. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20  กก. ต่อท่าน  

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
 
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.