บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
SIN03 ทัวร์สิงค์โปร์ ยูนิเวอร์แซล 3วัน 2คืน โดย FD
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก    กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – City Tour – สัมผัสน้ำพุแห่งความโชคดี - สวนพฤกษชาติ -

              ล่องเรือชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์

05.00 น.

07.05 น.
 

10.25 น.

12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.


ค่ำ
   

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์

สายการบิน Tiger Air    เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวย ความสะดวกแก่ท่าน

เหิรฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบิน Air Asia  เที่ยวบินที่ FD3501
เดินทางถึงสนามบินชางฮี  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)  หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมเมือง เริ่มจาก  สนามปาดังสนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์   ท่านสามารถ   ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต    ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า    ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ  Merlion นี้ ถูกผสมผสานระหว่าง ความจริงและตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโต และลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น  ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณของตำนานการค้นพบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง  ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพลาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน Bugis นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่าน ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตาของวัดแขก พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ร้าน PECIOUS MOMENT ร้านที่สมาคมพ่อค้าสิงคโปร์มอบตรารับรองคุณภาพของสินค้า  จากนั้นนำท่านชมวัดจีนแห่งใหม่ย่านไชน่าทาวน์ (Buddha Tooth Relic Temple) ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Suntec City เพื่อสัมผัสน้ำพุแห่งความโชคดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง

นำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษชาติของประเทศสิงคโปร์ (Singapore Botanic Gardens)  สวนพฤกษชาตินี้เป็นจุดรวมของสวนอันอุดมสมบูรณ์ของเกาะเขตร้อนแห่งนี้ มีเนื้อที่ครอบคลุมกว่า 52 เฮคเตอร์และอยู่ใกล้ใจกลางเมือง สวนแห่งนี้มีพืชพันธุ์น่าสนใจจำนวนมาก จุดน่าสนใจได้แก่ สวนกล้วยไม้แห่งชาติ (National Orchid Garden)(สนใจเข้าๆสวนกล้วยไม้เพิ่ม ท่านละ 5 $S)ซึ่งปัจจุบันสวนกล้วยไม้แห่งนี้จัดแสดงกล้วยไม้กว่า 20,000 สายพันธุ์ โดยเฉพาะกล้วยไม้ตระกูลโบรมีเลียดที่หายากจาแอฟริกากลางและใต้ ชมทะเลสาบซิมโฟนีย์ (Symphony Lake) สวนขิง )Ginger Garden) ซึ่งมีพืชหลากหลายสายพันธุ์ที่หายากเป็นพิเศษ ที่สำคัญมีต้นยางพาราที่นำมาจากบราซิล มาปลูกที่นี่เป็นแห่งแรกในเอเชีย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) หลังจากนั้นสนุกสนานไปกับโปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ ยามค่ำ

คืนที่โรแมนนำท่านสู่ท่าเรือ Clarke Quay สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนยอดนิยม ของชาวสิงคโปร์ เพื่อ

นำท่านล่องเรือ Bumboat ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของแม่น้ำสิงคโปร์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสอง

ฝั่งแม่น้ำใจกลางสิงคโปร์ ผ่าน Esplanade (ตึกหนามทุเรียน) ซึ่งเป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์

ออกสู่ปากอ่าวมาริน่า เพื่อชม Merlion สัญลักษณ์ของประเทศ สิงคโปร์ ที่ Merlion Park   

จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Royal @ Queen Hotel / Bencoolen Hotel   หรือระดับเดียวกัน

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง    ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

เช้า

 

 

 

 

 

 

.

 

 

ค่    

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (3)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Universal Studios Singapore ซึ่งเป็นที่เดียว และ ที่แรกของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูดและยูน

เวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดท่องเที่ยวมีเฉพาะ

ในสิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้น เช่น
    สูงที่สุดในโลก     :   รถไฟเหาะตีลังการางคู่
    ครั้งแรกในโลก    :   เครื่องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา
    ครั้งแรกในโลก    :   ดินแดน Sci-Fi
    ครั้งแรกในโลก    :   ปราสาทเชร็ค

หลังจากเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore (เปิด

10.00 – 19.00 น. เล่นกี่รอบก็ได้)  แล้ว เราจะนำท่านสู่ ถนนคนเดินแห่งความบันเทิง เปิดตลอด     

24 ชั่วโมง ( เฟสทีฟวอล์ค) สนุกกับการ ช้อปปิ้ง สินค้าแบนด์เนมมากมายและร้านอาหารต่างๆ อัน

หลากหลาย นานาชนิด ( อิสระ อาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยวในยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

สิงคโปร์ )เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน แช

เมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา 

กันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาว

ป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนำความมันส์ ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่

คุณ…เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ริมชายหาด  

หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 


ด้านบน

 

วันสุดท้าย  สิงคโปร์ – (ชารางกูล) ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – ช้อปปิงถนนออชาร์ด(ถนนสวนผลไม้)

                 – กรุงเทพฯ

เช้า

 

 

 

 

 

16.00 น.
20.40 น.
22.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) หลังรับประทานอาหารเช้า  นำท่านเดินทาง

สู่ห้างสรรพสินค้า ชั้นนำย่านลิตเติ้ลอินเดีย มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า, กระเป๋า,

รองเท้า เป็นต้น จากนั้นอิสระกับการช้อปปิ้งเองตามอัธยาศัยบนถนนออร์ชาร์ด ซึ่งในอดีตสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาถนนออชาร์ดและได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อที่ดิน 11 ไร่

เพื่อจัดสร้างเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยเมื่อปี พ.ศ. 2441  โดยมี เซอร์ จอนห์ แอนเดอสัน กงศุลใหญ่

เป็นผู้ดูแลให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นสินค้าอิเลคทรอนิคส์,เสื้อผ้า,เครื่องหนัง,สินค้า

แบรนด์เนมนานาชนิด ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนเดินทางกลับอย่างเต็มอิ่ม(ไม่มีบริการอาหารกลางวันและ

เย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง )

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ    

เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD3506

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ -สิงคโปร์, สิงคโปร์ – กรุงเทพ สายการบินไทเกอร์แอร์ (รวมภาษีสนามบินทั้ง แห่ง)

2. อาหาร 6 มื้อ

3. ค่าเข้าชมสถานที่

4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5. โรงแรมที่พัก 2 คืนระดับ 4 ดาว 

6. หัวหน้าทัวร์ให้บริการตั้งแต่กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

7. ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000/500,000 บาท 

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 15 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย / ต่อคน / ต่อวัน

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )

2. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  หรือถือ   ศีล

    มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน ก่อนการเดินทาง  

3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน และตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสีย

    หายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน ปฏิวัติ จลาจล ยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยน

    แปลงเวลาหรือเหตุการณ์อันเกิดจากสายการบิน หรือบริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนภัยธรรมชาติ

    ต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย ความล่าช้า

    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างสุดความสามารถ

4. ส่วนหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.