บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

VN03 ทัวร์ โฮจิมินห์ - วุงเตา 4 วัน 3 คืน VN/QR
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]
รายการทัวร์
 

วันแรก   กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์-เมืองตากอากาศหวุงเต่า

09.30 น.

11.20 น.
12.50 น.


 

ค่ำ

พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเอกสารก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN 850
ถึงนครโฮจิมินห์ นครหลวงแห่งเวียดนามใต้หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “นครไซง่อน” นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่เมืองตากอากาศหวุงเต่า สัมผัสบรรยากาศชายทะเล หาดทรายขาวสะอาด ชีวิตชนบทที่เรียบง่าย สัมผัสกับธรรมชาติของหาดทราย ทะเล สายสม แสงแดด ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอันน่าประทับใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับสามดาว SAMMY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 

 

วันที่สอง  เมืองตากอากาศหวุงเต่า- นครโฮจิมินห์

เช้า

เที่ยงค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านนมัสการพระศากยมุนี (พระพุทธรูปปางไสย์ยาศน์) ประดิษฐานอยู่ในหุบเขาอันสวย

งามนำท่านเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่ง เป็นที่เคารพของผู้คนท้องถิ่นและ

บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศเวียดนามและต่างประเทศ ทุกวันจะมีผู้มาสักการะและขอพรเพื่อให้สมหวังในสิ่ง

ที่ตั้งใจ จากนั้นนำท่าน ชมพระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์เบ๋าได๋ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของประ

เทศเวียดนาม ชมห้องพัก, ห้องทำงาน เครื่องชาม และวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่เก็บพบได้ในทะเลเมืองหวุงเต่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ท่านชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลแห่งเวียดนามใต้  นำท่านชมห้องต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องทำงาน บริเวณส่วนตัวของประธานาธิบดีและครอบครัว จนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ห้องบัญชาการใต้ดิน ซึ่งทำเนียบแห่งนี้ได้เคยถูกโจมตีให้ได้รับความเสียหายหลายต่อหลายครั้งในสมัยสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ซึ่งฝรั่งเศสได้จำลองมาจาก โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสและนำมาสร้างไว้ที่นี้ โดยปกติวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีคู่บ่าวสาว มากมายมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก รวมทั้งบุคคลทั่วไปก็แวะเวียนเข้ามาชมความสวยงามอย่างไม่ขาดสาย นำท่านชม กรมไปรษณีย์กลาง ของนครโฮจิมินห์  ชมที่ทำการไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในนครเวียดนาม สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและตะวันออกได้อย่างหมดจดและลงตัวเป็นอย่างยิ่ง หลังจากให้ท่านได้ถ่ายรูปกับตามอัธยาศัย นำท่านออกเดินทางชมความงดงามของนครโฮจิมินห์ เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์เวียดนามใต้ ชมสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และสวยงามตามสไตล์ฝรั่งเศส นครโฮจิมินห์นั้นเดินเคยชื่อว่า นครไซง่อน ต่อมาภายหลังได้มาเป็นเป็น โฮจิมินห์ ภายหลังจากเสร็จสิ้นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยเป็นชื่อเป็นโฮจิมินห์ตามชื่อผู้นำคนสำคัญและผู้ประกาศอิสรภาพให้กับประเทศเวียดนาม โดยเมืองแห่งนี้ได้จัดวางผังเมืองแบบฝรั่งเศส และตึกรามบ้านช่องต่าง ๆ ก็เป็นสโตล์ กอธิค ซะส่วนมาก

นำท่านลงเรือสำราญเพื่อรับประทานอาหารค่ำ พร้อมล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมือง

จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรม ที่พักระดับสามดาว AU LAC หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม   นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี

เช้า
 

 

เที่ยง

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตำบลกู๋จี ชมความน่าทึ่งของอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวถึง 200 กิโลเมตรซึ่งขุด

โดยพวกเวียดกงเพื่อหลบหนีการทำลายจากระเบิดเชื้อเพลิง (นาปาล์ม) ของทหารอเมริกันภายในอุโมงค์

ใต้ดินท่านจะได้พบกับความน่าอัศจรรย์ในความอัจริยะของมนุษยชาติ  โดยใต้อุโมงค์ถูกสร้างเป็นห้อง

นอน, ห้องบัญชาการ, ห้องประชุม, สนามฝึกทหาร ฯลฯ เปรียบเสมือนเมืองๆ หนึ่ง อุโมงค์แห่งนี้ถูกเปิด

เผยภายหลังสงครามเวียดนามสงบลง ในสมัยสงคราม ทหารอเมริกันคิดว่าพวกเวียดกงมีไสยศาสตร์สา

มารถหายตัวได้เพราะเมื่อโผล่เข้าโจมตีและหายตัวไปโจมตีได้อีกที่หนึ่ง ปัจจุบันยังไม่สามารถหาทางลงที่

แท้จริงของอุโมงค์ได้เชิญท่านทดสอบลงมุดอุโมงค์จริง (แต่ได้ขยายไว้ให้นักท่องเที่ยวเพื่อลง

ทดสอบ)นำท่านประลองฝีมือความแม่นยำ ด้วยปืนนานาชนิด เช่น M16, อาการ์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายในการ

ยิงปืนไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรม หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ได้ทันที)

จนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม ซึ่งที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมรูปถ่ายของสงคราม บาดแผล และความเจ็บปวดของชาวเวียดนามที่ต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระสุนปืน และชีวิตที่ต้องหลบ ๆ ซ่อน มาตลอดเวลานับสิบ ๆ ปี ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ หรือย่านคนจีน

ในโฮจิมินห์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักระดับสามดาว AU LAC หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันสุดท้าย  โฮจิมินห์-สุวรรณภูมิ

เช้าเที่ยง


17.00 น.
18.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ชมวัดจีนโบราณ “วัดเทียนหัว” ชมความผสมผสานระหว่างอารยะธรรมจีน กับ เวียดนาม และเชิญบูชา

เจ้าแม่ทับทิม, เทพเจ้ากวนอู และ เทพเจ้าแห่งความโชคดี นำทุกท่าน ช้อปปิ้ง ที่ “ตลาดเบนถัน” ซึ่งเป็น

ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโฮจิมินห์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช้อปปิ้ง ที่ “ตลาดเบนถัน” ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโฮจิมินห์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระ

ลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 853

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
 **วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์

2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 3 คืน

3. ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ

4. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ

5. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางในกรณีที่เสียชีวิต1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท (วงเงินคุ้ม

    ครองบุคคลอายุตั้งแต่ 15-75 ปี / สำหรับผู้ที่อายุไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ระบุ จะได้ความคุ้มครองเป็นครึ่งหนึ่งของเงิน

    คุ้มครองที่ระบุ)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข

     ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า

     ทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

2.  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

     การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

3.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ

     ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

4.  กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

     ความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ          

5.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนาม

6.   ส่วนหนังสือเดินทางต่างชาติที่จักต้องทำวีซ่า โปรดโทรสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.