บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

 
  Home>  ทัวร์จีน>  XMN02
XMN02 ทัวร์จีน  กวางเจา-ซัวเถา-จู่ไห่-มาเก๊า-ฮ่องกง
7
วันโดยสายการบิน KQ

ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
  วันแรก กรุงเทพ – กวางเจา – ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
10.30 น.

12.
55 น.
16.50 น.


ค่ำ

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ อาคาร 4 เคาน์เตอร์ W ประตู 7  สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
เหินฟ้าสู่
กวางเจา  เที่ยวบินที่
KQ886
ถึงท่าอากาศยานเมืองกวางเจา เมืองเก่าแก่มีอายุประมาณ 2,800 ปี ลักษณะตัวเมืองตั้งแต่สมัยราชวงค์ฉิน เป็นท่าสำคัญสมัยราชวงค์ถางจนได้ฉายาว่า “ เส้นทางแห่งความหอม ”     หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ท้องถิ่น นำท่านโดยสารรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ภัตตาคาร
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง ซึ่งถนนนี้ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึก ฯลฯสมควรแก่เวลาพาท่าน
เจ้าพ่อเสือที่เค้าว่าศักดิ์สิทธิมากเดินทางเข้าที่พัก LANDMARK HOTEL  หรือเทียบเท่า

 
  วันที่สอง กวางเจา – เฮียงบู๋ซัว (ศาสเจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง   
เช้า

เที่ยง 
 ค่ำ
 

 

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้  ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร เมืองซัวเถา ใน อดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของ จีน อันประกอบไปด้วย เซินเจิ้น
, จูไห่ , เซี่ยะเหมิน และซัวเถา ในทศวรรษที่ 80   ปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่ากับเมืองเซินเจิ้น , จูไห่และเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคแถบนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก จากนั้นนำท่านสู่ ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้พาท่านแวะชิมชาที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองซัวเถา บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก
INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สาม  เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหงวน – เกาะมาหยู (ไฮตังม่า)
เช้า

เที่ยง

 ค่ำ  

บริการอาหารเช้า ณ.ที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว  เป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกำเนิดของ
“ วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล ” แห่งสำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ...นำท่านสู่วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวัตถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร..พาท่านชม สะพานเซียงจื๊อ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง มีชื่ออีกชื่อว่าสะพานกวงจี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ้ง ตรงกับปีค.ศ. 1170    โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง  57  ปี มีความยาว  515  เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตรเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิดปิดได้พาท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัวเถา แวะ เกาะมาหยู หรือ ไฮตังม่า เพื่อเยี่ยมชมวัดเจ้าแม่ทับทิม และนมัสการรูปปั้น เจ้าแม่ทับทิม อันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนำท่านชม วัดมาจู๊ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก ภายในวัดมีการตกแต่งอย่างงดงาม ที่บนหลังคาของวัดถูกประดับอย่างสวยงามด้วย รูปแกะสลักของมังกรล่อแก้ว และหงษ์คู่ กับดอกโบตั๋น   เทพเจ้ามาจู๊ เป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคน  เชื่อกันว่าหากวันใดจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้เทพเจ้ามาจู๊ก่อน   เพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย หรือให้ท่านช่วยให้จับปลาให้ได้เยอะๆ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก
INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สี่  ซัวเถา – จูไห่ – พระราชวังหยวนหมิง + โชว์
เช้า
เที่ยง
ค่ำ  

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่าน ข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปรตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็น
ด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางต่อสู่เมืองจูไห่ พาท่านแวะถ่าย
รูปกับสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ “หวีหนี สาวงามกลางทะเล”... นำท่านชม พระราชวังหยวนหมิง เป็นสวนที่จำลองมาจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง  หลังจากถูกทำลายโดยพันธมิตร ในปี  ค.ศ. 1860     ได้รับความเสียหายจนยากที่จะบูรณะพระราชวังหยวนหมิง จึงได้ระดมงบประมาณก่อสร้างใหม่ถึง  600   ล้านหยวน       และชมโชว์ระดับ V.I.P. ประกอบด้วยการแสดง แสง สี เสียง ชุดต่างๆ ยิ่งใหญ่อลังการ อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 
SWAN HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่ห้า วัดไป๋หลิน – โรงงานบัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย 
เช้า
เที่ยง


ค่ำ 

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นำท่านเดินทางกราบนมัสการเทพเจ้ากวนอู , เทพเจ้าโชคลาภ , เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเมืองจูไห่ ให้
ความเคารพนับถือ จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาลเป่าฟู่หลิงหรือ
“บัวหิมะ”ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
บริการอาหารกลางวัน ท่านด้วยเมนูซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร.พาท่านช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ดินก๊ก
เป๋ย ซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งสินค้าอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
SWAN HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่หก    กวางเจา - กรุงเทพฯ
เช้า


กลางวัน

เย็น

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารพาท่านข้ามด่านสู่มาเก๊า นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่ความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง รวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือการลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน จากนั้นชม องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้มาเก๊าเนื่องในโอกาสที่ส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีนลักษณะองค์รูปปั้นองค์นี้เป็นรูปปั้นสีทองที่มีใบหน้าคล้ายพระแม่มารี ประดิษฐานบนฐานดอกบัว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำ ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกไกล สมควรแก่เวลาพาท่านสู่
THE VENETIAN  ลาสเวกัสแห่งใหม่ ของเอเชีย พร้อมสิ่งที่ให้ความบันเทิง ร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูบนพื้นที่ถึง 1 ล้านตารางฟุต สัมผัสบรรยากาศท้องฟ้าสดใสสวยงามตลอด 24 ชม.    พบกับความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้ง ลำคลองคดเคี้ยว (สำหรับท่านที่สนใจในการล่องเรือกอนโดล่า  ท่านละ 108  ดอลล่าร์ฮ่องกง ไม่รวมในราคาทัวร์ ) อิสระอาหารค่ำ สมควรแก่เวลาพาท่านข้ามด่านกลับสู่เมืองจูไห่
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
SWAN HOTEL 
หรือเทียบเท่า

 

  วันสุดท้าย กวางเจา - กรุงเทพฯ
เช้า
 

 
 


21.45 น.
23.35 น.

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือข้ามเรือสู่ฮ่องกง ฮ่องกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ของจีนโดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตก ห่างไปราว  61  กิโลเมตร ฮ่องกง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน    เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น  เกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า นำท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย  Victoria”  ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึกExchange square อาคาร  Bank of China Tower,  ตึก  Hong Kong Bank   และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่
“อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวนที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ  ชายหาด  REPULSE  BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ  ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านชมโรงงานจิวเวอร์รี่ สมควรแก่เวลาอิสระให้ท่านสนุกกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ย่านถนนนาธานแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋า,เข็มขัดน้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น Duty Free Shop , St.Michael  ห้าง Harbor City  , Ocean Terminal  อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ Toy us  ฯลฯ อิสระตามอัธยาศัย อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกแก่ท่าน
เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ KQ 861   (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. ในกรณีที่ท่านส่งเล่มหนังสือเดินทางล่าช่า ถ้าต้องมีการยื่นด่วน 1 วันเกิดขึ้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์เพิ่มอีกท่านละ 1,200 บาท หรือถ้าในกรณียื่นด่วน 2 - 3 วัน ต้องเสียเพิ่มอีกท่านละ 800 บาท
5. สำหรับหนังสือเดินทางเล่มเหลือง ( เล่มต่างด้าว ) ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และใช้รูปถ่ายสีขาวขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ
6. ส่วนหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.